Adding human readable prefixes to IDs similar to the Stripe API